Metodika

V této části IS jsou zveřejněny dokumenty, které se týkají administrativy odboru, práce s IS, metodiku pro dotační řízení, případně další dokumenty.

Prezentace ze semináře pro žadatele, které podrobně popisují metodiku i zpracování žádosti v IS najdete vlevo v menu Prezentace.

Dokumenty ke stažení týkající se aktuálně otevřených programů naleznete vlevo v menu Ke stažení.

 

- Aktuální informace o dotačním programu MŠMT pro Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a VOŠ najdete na těchto stránkách MŠMT

Vlastní žádost je tvořena webovým formulářem, který obsahuje všechny podstatné položky pro výpočet celkové požadované částky na právnickou osobu.

Po vyplnění žádosti ji žadatel uzavře v systému a následně:

  • vygeneruje vlastní PDF žádost,
  • vytiskne,
  • potvrdí statutární orgán právnické osoby podpisem a razítkem.

 

Vytištěnou a potvrzenou žádost zašle v písemné podobě nebo datovou zprávou:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání – 21

Oddělení základního vzdělávání - 210

Mgr. Anna Brychtová

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

Obálka musí být označena, a to v levé části nápisem pro II. období „ROMA SŠ a VOŠ září - prosinec 2018

 

ID datové schránky:

vidaawt

 

 

- Aktuální informace o dotačním programu MŠMT pro Podporu integrace romské menšiny v roce 2008 najděte na těchto stránkách MŠMT

 

Vlastní Metodika MŠMT na rok 2017 ke stažení na této adrese.

K žádosti o poskytnutí dotace, kterou předkladatel zasílá v elektronické podobě, se přikládají tyto povinné přílohy :

a) výroční zpráva (v elektronické kopii postačuje textová část, bez dokumentárních obrázků), Pokud předkladatel nezpracovává výroční zprávu, předloží doklad o předchozí činnosti (uvede podrobnou informaci o svých projektech nejméně za poslední dva roky),

b) ověřená kopie dokladu o vzniku (registraci) organizace (výpis příslušného veřejného rejstříku, v případě spolků se k žádosti připojí též stanovy),

c) ověřená kopie dokladu o přidělení IČO (identifikačního číslo osoby),

d) ověřená kopie dokladu o oprávněnosti osoby, která žádost podepisuje,

e) kopie dokladu o vlastnictví účtu,

f) souhlas statutárního orgánu (žadatele) se zveřejněním identifikačních údajů a výše poskytnuté dotace. Dále souhlas k výkonu autorských práv k dílům vytvořeným za užití dotace (např. výukové programy) pro jejich případné možné využití MŠMT či třetími osobami (zveřejnění na webových portálech MŠMT),

g) čestné prohlášení, že žádost byla zaslána krajskému koordinátorovi pro romské záležitosti dle místa realizace projektu.

h) čestné prohlášení žadatele o dotaci. Toto čestné prohlášení je zároveň nutné zaslat poštou na adresu:

 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Oddělení základního vzdělávání

Karmelitská 529/5, 118 12, Praha 1

(Datum ověření kopie (platí pro body b),c), d) nesmí být starší než půl roku, tj. 1. 4. 2017. Je možné předložit také originály požadovaných dokumentů; je nutné však vzít v úvahu, že tyto originály nebudou žadatelům automaticky vraceny po ukončení výběrového řízení). 

 

V případě, že si nebudete vědět rady, přečtěte si nápovědumetodická doporučení, případně odpovědi na často kladené dotazy.

Pokud ani jedno nepomůže, obraťte se na uživatelskou podporu prostřednictvím tohoto formuláře. Prosím NEVYUŽÍVEJTE na dotazy mail roma@nidv.cz a ani telefon.