Metodika

V této části IS jsou zveřejněny dokumenty, které se týkají administrativy odboru, práce s IS, metodiku pro dotační řízení, případně další dokumenty.

 

Aktuální informace o dotačním programu MŠMT pro Podporu integrace romské menšiny v roce 2008 najděte na těchto stránkách MŠMT

Aktuální informace o dotačním programu MŠMT pro Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a VOŠ najdete na těchto stránkách MŠMT

Vlastní Metodika MŠMT na rok 2017 ke stažení na této adrese.

Prezentace ze semináře pro žadatele, které podrobně popisují metodiku i zpracování žádosti v IS najdete vlevo v menu Prezentace.

 

K žádosti o poskytnutí dotace, kterou předkladatel zasílá v elektronické podobě, se přikládají tyto povinné přílohy :

avýroční zpráva (v elektronické kopii postačuje textová část, bez dokumentárních obrázků), Pokud předkladatel nezpracovává výroční zprávu, předloží doklad o předchozí činnosti (uvede podrobnou informaci o svých projektech nejméně za poslední dva roky),

bověřená kopie dokladu o vzniku (registraci) organizace (výpis příslušného veřejného rejstříku, v případě spolků se k žádosti připojí též stanovy),

c) ověřená kopie dokladu o přidělení IČO (identifikačního číslo osoby),

dověřená kopie dokladu o oprávněnosti osoby, která žádost podepisuje,

ekopie dokladu o vlastnictví účtu,

fsouhlas statutárního orgánu (žadatele) se zveřejněním identifikačních údajů a výše poskytnuté dotace. Dále souhlas k výkonu autorských práv k dílům vytvořeným za užití dotace (např. výukové programy) pro jejich případné možné využití MŠMT či třetími osobami (zveřejnění na webových portálech MŠMT),

gčestné prohlášení, že žádost byla zaslána krajskému koordinátorovi pro romské záležitosti dle místa realizace projektu.

h) čestné prohlášení žadatele o dotaci. Toto čestné prohlášení je zároveň nutné zaslat poštou na adresu:

 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Oddělení základního vzdělávání

Karmelitská 529/5, 118 12, Praha 1

 

 

(Datum ověření kopie (platí pro body b),c), d) nesmí být starší než půl roku, tj. 1. 4. 2017. Je možné předložit také originály požadovaných dokumentů; je nutné však vzít v úvahu, že tyto originály nebudou žadatelům automaticky vraceny po ukončení výběrového řízení). 

 

 

V případě, že si nebudete vědět rady, přečtěte si nápovědumetodická doporučení, případně odpovědi na často kladené dotazy.

Pokud ani jedno nepomůže, obraťte se na uživatelskou podporu prostřednictvím tohoto formuláře. Prosím NEVYUŽÍVEJTE na dotazy mail roma@nidv.cz a ani telefon.